Vedtægter

 

§ 1

Foreningens navn er:

 KunstPunkt                                                                                                                 

Stiftet den 1. juli 2009

Hjemsted Sønderborg Kommune 

§ 2

Foreningens formål er gennem formidling og aktiviteter at øge børns, unges og voksnes kendskab til og forståelse af kunstens mange aspekter. 

§3 Foreningens værdigrundlag

Foreningen går ind for kunstnerisk ytringsfrihed, og at de udstillede værker gerne må provokere. Men de må ikke være bevidst krænkende i forhold til religion, køn, race eller nationalitet.

§ 4

 1. Som personlige medlemmer kan optages børn og voksne, der vedkender sig nærværende vedtægter.
 2. Som foreningsmedlem kan optages enhver kunstforening, der har en bestyrelse og kontingentbetalende medlemmer, og som kan vedkende sig nærværende vedtægter.
 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem/forening, når den finder grund dertil. Bestyrelsen skal forelægge en skriftlig begrundelse. Udelukkelsen kan ankes på førstkommende generalforsamling. 

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, 6 bestyrelsesmedlemmer.

 1. Formanden vælges for 2 år i ulige år, kassereren vælges for 2 år i lige år. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, revisorer og suppleanter for 1 år. 
 1. Valgbar er ethvert personligt medlem over 16 år.

§ 6

Kontingent for personlige medlemmer og foreninger fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

En kontingentændring skal træde i kraft d. 1. i måneden efter generalforsamling.

§ 7

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Alene foreningen hæfter med dennes aktuelle formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 8

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år ultimo 1. kvartal. Der indkaldes via mail eller brev med angivelse af dagsorden, og med mindst 2 ugers varsel.
 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 3. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes senest 15. februar.
 4. Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.
 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

§ 9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af:
  1. Formand / kasserer vælges på generalforsamlingen
  2. Bestyrelsesmedlemmer
  3. Suppleanter
  4. Revisorer
  5. Revisor suppleant

 

 1. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens personlige medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.

§ 11

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 13

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 14

Der føres protokol over vedtagne beslutninger ved bestyrelsesmøderne.

§ 15

Foreningens regnskabsår går fra 1. jan. til 31. dec., og senest 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. 

§ 16

 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. Ophører foreningen med at eksistere, sker følgende med foreningens formue.
 1. Formuen låses fast i 2 år, men kan frigives, hvis Kunstpunkt genopstår.
 2. Efter 2 år tilfalder formuen Kunstkolonien Augustenborg.
 3. Er punkt 2 ikke mulig, tilfalder formuen Sønderjyllands Kunstskole. (Aftenskole)
 4. Der udpeges, med 2/3 flertal af den generalforsamling, der beslutter Kunstpunkts ophør, en person til varetagelse af ovenstående. Vedkommendes opgave ophører så snart en overdragelsen af formuen har fundet sted.

 

Seneste revidering september 2021 + 8.3.2022 + 14.3.2023